Bijstandsuitkering zelfstandigen voor gevestigde ondernemers

Bent u minstens 1,5 jaar zelfstandig ondernemer en hebt u tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u via de Bbz-regeling een bijstandsuitkering of bedrijfskapitaal aanvragen.

U bent een gevestigde ondernemer als u minstens anderhalf jaar zelfstandig ondernemer bent. Voor u biedt de Bbz-regeling twee mogelijkheden:

 • Als u tij­de­lijk niet ge­noeg in­kom­sten hebt om van te le­ven kunt u maxi­maal 12 maan­den een aan­vul­len­de uit­ke­ring krij­gen.
 • Hebt u geld no­dig voor in­ves­te­rin­gen of het af­los­sen van pro­ble­ma­ti­sche schul­den en kunt u geen le­ning krij­gen bij de bank? Dan kunt u mis­schien een le­ning voor be­drijfs­ka­pi­taal krij­gen van de ge­meen­te.

Voor de Bbz-regeling voor gevestigde ondernemers gelden deze voorwaarden:

 • U bent aan­ge­we­zen op de in­kom­sten uit uw be­drijf.
 • U bent 18 jaar of ou­der, maar nog niet pen­si­oen­ge­rech­tigd.
 • U bent Ne­der­lan­der, een bur­ger van een land uit de Eu­ro­pe­se Unie of hebt een gel­di­ge ver­blijf­ver­gun­ning.
 • U moet in deelnemende gemeenten van Halte Werk Zelfstandigenloket wo­nen en in­ge­schre­ven staan.
 • Uw be­drijf moet in Ne­der­land ge­ves­tigd zijn.
 • U werkt per jaar 1.225 uur of meer voor uw ei­gen be­drijf of zelf­stan­dig be­roep. Dat is ge­mid­deld 23,5 uur per week.
 • U hebt alle di­plo­ma's en ver­gun­nin­gen die voor uw be­drijf of zelf­stan­dig be­roep no­dig zijn. Denk bij­voor­beeld aan een ho­re­ca­ver­gun­ning of een mi­li­eu­ver­gun­ning.
 • U moet al min­stens an­der­half jaar in uw ei­gen be­drijf of zelf­stan­dig be­roep wer­ken.
 • Uw be­drijf moet le­vens­vat­baar zijn: na de fi­nan­ciële on­der­steu­ning ver­dient u naar ver­wach­ting vol­doen­de om van te le­ven en om aan uw za­ke­lij­ke ver­plich­tin­gen en pri­vé ver­plich­tin­gen te vol­doen.
 • U hebt geen an­de­re mo­ge­lijk­he­den om aan geld te ko­men en u hebt on­vol­doen­de spaar­geld. Het in­ko­men en spaar­geld van uw part­ner tel­len mee.

Hoe hoog de uitkering is hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen. Uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau. Kijk bij de bijstandsnormen voor de precieze bedragen.

Renteloze lening

U ontvangt de Bbz-uitkering als renteloze lening. Of u de uitkering moet terugbetalen hangt af van het totale (gezins)inkomen. Na een jaar berekent het Zelfstandigenloket hoe hoog uw totale inkomsten zijn geweest. Het Zelfstandigenloket gebruikt daarvoor uw winst- en verliesrekening en uw aangifte inkomstenbelasting.

Als de uitkering te hoog is geweest moet u (een deel van) de uitkering terugbetalen. Als uw uitkering te laag is geweest wordt de renteloze lening omgezet in een gift en krijgt u een nabetaling.

Maximaal een jaar

U ontvangt de Bbz-uitkering zolang dat nodig is, met een maximum van 12 maanden.

Als gevestigde ondernemer kunt u een bedrijfskapitaal van maximaal € 212.147,- (bedrag 2022) krijgen. Het Bbz-bedrijfskapitaal is bedoeld om uw bedrijf in stand te houden. U kunt er noodzakelijke investeringen mee doen in uw bedrijf. Ook kunt u met het bedrijfskapitaal betalingsachterstanden aflossen of (dreigende) schulden aflossen.

Met rente terugbetalen

Het Bbz-bedrijfskapitaal is een lening met rente tegen 8 procent per jaar. De looptijd van de lening is afhankelijk van de afloscapaciteit van uw bedrijf. In de meeste gevallen moet u de lening in 3 tot 5 jaar terugbetalen.

Een informatiegesprek

U hebt de mogelijkheid om direct een aanvraag te doen. Maar u kunt ook eerst een informatiegesprek aanvragen bij het Zelfstandigenloket. Een medewerker vertelt u dan over de voorwaarden om recht te hebben op een Bbz-uitkering.

Neem contact op via het contactformulier op deze website. Als onderwerp kiest u 'Zelfstandigenloket'. Vermeld in uw bericht altijd uw naam, woonplaats en telefoonnummer. Een medewerker van het Zelfstandigenloket neemt binnen 48 uur contact met u op.

Aanvragen

Vraag uw Bbz-uitkering of bedrijfskrediet aan met uw persoonlijke DigiD.

Aanvragen

Halte Werk Zelfstandigenloket werkt alleen op afspraak. De medewerkers zijn elke werkdag bereikbaar van 09:00 tot 16.00 uur. Hebt u een vraag voor het Zelfstandigenloket? Neem dan contact op via het contactformulier op deze website. Als onderwerp kiest u 'Zelfstandigenloket'. Vermeld in uw bericht altijd uw naam, woonplaats en telefoonnummer.