Bijstandsuitkering zelfstandigen voor ondernemers die stoppen

Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u stoppen met uw bedrijf en komt u daardoor in financiële problemen? Dan kunt u misschien een bijstandsuitkering aanvragen. Lees hier wat de mogelijkheden zijn.

Als u uw bedrijf noodgedwongen moet beëindigen, moet u soms nog een aantal dingen regelen voordat u definitief kunt stoppen. U moet bijvoorbeeld nog voorraden verkopen of uw huurcontract overdragen.

Bbz-uitkering tot bedrijf stopt

Als u niet genoeg inkomsten hebt voor uw levensonderhoud, kunt u maximaal 12 maanden een aanvullende uitkering krijgen. De uitkering stopt als u uw bedrijf beëindigd hebt.

Bijstandsuitkering na de beëindiging

Als u na het beëindigen van uw bedrijf nog steeds onvoldoende inkomsten hebt, dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

IOAZ-uitkering voor 55-plussers

U hebt misschien recht op een IOAZ-uitkering voor ex-ondernemers van 55 jaar en ouder. Het verschil met de bijstand is onder andere dat u een veel groter vermogen mag bezitten. U moet de IOAZ-uitkering aanvragen voordat u met uw bedrijf stopt.

Voor de Bbz-uitkering tijdens de bedrijfsbeëindiging gelden deze voorwaarden:

  • U bent aan­ge­we­zen op de in­kom­sten uit uw be­drijf.
  • U bent 18 jaar of ou­der, maar u krijgt geen AOW.
  • U bent Ne­der­lan­der, een bur­ger van een land uit de Eu­ro­pe­se Unie of hebt een gel­di­ge ver­blijf­ver­gun­ning.
  • U moet in deelnemende gemeenten van Halte Werk Zelfstandigenloket wo­nen en in­ge­schre­ven staan.
  • Uw be­drijf moet in Ne­der­land ge­ves­tigd zijn.
  • U werkt per jaar 1.225 uur of meer voor uw ei­gen be­drijf of zelf­stan­dig be­roep. Dat is ge­mid­deld 23,5 uur per week.
  • U hebt alle di­plo­ma's en ver­gun­nin­gen die voor uw be­drijf of zelf­stan­dig be­roep no­dig zijn. Denk bij­voor­beeld aan een ho­re­ca­ver­gun­ning of een mi­li­eu­ver­gun­ning.
  • U moet uw be­drijf nood­ge­dwon­gen beëin­di­gen. Uw be­drijf is dus on­der de hui­di­ge om­stan­dig­he­den niet le­vens­vat­baar.
  • U kunt het be­drijf niet di­rect beëin­di­gen. Als dat wel kan kunt u een bij­stands­uit­ke­ring aan­vra­gen.
  • U hebt geen an­de­re mo­ge­lijk­he­den om aan geld te ko­men en u hebt on­vol­doen­de spaar­geld. Het in­ko­men en spaar­geld van uw part­ner tel­len mee.

Hoe hoog de uitkering is hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen. Uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau. Kijk bij de bijstandsnormen voor de precieze bedragen.

Renteloze lening  

U ontvangt de Bbz-uitkering als renteloze lening. Of u de uitkering moet terugbetalen hangt af van het totale (gezins)inkomen. Na een jaar berekent het Zelfstandigenloket hoe hoog uw totale inkomsten zijn geweest. Het Zelfstandigenloket gebruikt daarvoor uw winst- en verliesrekening en uw aangifte inkomstenbelasting.

Als de uitkering te hoog is geweest moet u (een deel van) de uitkering terugbetalen. Als uw uitkering te laag is geweest wordt de renteloze lening omgezet in een gift en krijgt u een nabetaling.

Maximaal een jaar

U ontvangt de Bbz-uitkering zolang dat nodig is, met een maximum van 12 maanden.

Een informatiegesprek

U hebt de mogelijkheid om direct een aanvraag te doen. Maar u kunt ook eerst een informatiegesprek aanvragen bij het Zelfstandigenloket. Een medewerker vertelt u dan over de voorwaarden om recht te hebben op een Bbz-uitkering.

Neem contact op via het contactformulier op deze website. Als onderwerp kiest u 'Zelfstandigenloket'. Vermeld in uw bericht altijd uw naam, woonplaats en telefoonnummer. Een medewerker van het Zelfstandigenloket neemt binnen 48 uur contact met u op.

Aanvragen

Een Bbz-uitkering tijdens een bedrijfsbeëindiging vraagt u aan met uw persoonlijke DigiD.

Aanvragen

Halte Werk Zelfstandigenloket werkt alleen op afspraak. De medewerkers zijn elke werkdag bereikbaar van 09:00 tot 16.00 uur. Hebt u een vraag voor het Zelfstandigenloket? Neem dan contact op via het contactformulier op deze website. Als onderwerp kiest u 'Zelfstandigenloket'. Vermeld in uw bericht altijd uw naam, woonplaats en telefoonnummer.