Bijstandsuitkering zelfstandigen voor ondernemers geboren voor 1 januari 1960

Bent u een zelfstandig ondernemer van 60 jaar of ouder en verdient u niet genoeg om rond te komen? Lees hier wat de mogelijkheden zijn voor een bijstandsuitkering of bedrijfskapitaal via de Bbz-regeling.

Als u 60 jaar of ouder bent (geboren vóór 1 januari 1960) en uw bedrijf wilt voortzetten biedt de Bbz-regeling twee mogelijkheden:

 • Als u niet ge­noeg in­kom­sten hebt om van te le­ven kunt u een aan­vul­len­de uit­ke­ring krij­gen tot u de AOW-leef­tijd be­reikt. U moet met uw be­drijf naar ver­wach­ting nog wel min­stens € 8.068,- (be­drag voor 2021) per jaar ver­die­nen.
 • In bij­zon­de­re ge­val­len kunt u daar­naast nog een be­drag van maxi­maal € 10.157,- per jaar (be­drag 2021) krij­gen. Met dit be­drag kunt u nog in­ves­te­rin­gen doen of schul­den af­be­ta­len, zo­dat u het be­drijf kunt voort­zet­ten tot u de AOW-leef­tijd be­reikt.

Voor de Bbz-regeling voor zelfstandigen van 60 jaar of ouder gelden deze voorwaarden:

 • U bent aan­ge­we­zen op de in­kom­sten uit uw be­drijf.
 • U bent 60 jaar of ou­der, maar u krijgt geen AOW.
 • U bent Ne­der­lan­der, een bur­ger van een land uit de Eu­ro­pe­se Unie of hebt een gel­di­ge ver­blijf­ver­gun­ning.
 • U moet in deelnemende gemeenten van Halte Werk Zelfstandigenloket wo­nen en in­ge­schre­ven staan.
 • Uw be­drijf moet in Ne­der­land ge­ves­tigd zijn.
 • U werkt per jaar 1.225 uur of meer voor uw ei­gen be­drijf of zelf­stan­dig be­roep. Dat is ge­mid­deld 23,5 uur per week.
 • U hebt alle di­plo­ma's en ver­gun­nin­gen die voor uw be­drijf of zelf­stan­dig be­roep no­dig zijn. Denk bij­voor­beeld aan een ho­re­ca­ver­gun­ning of een mi­li­eu­ver­gun­ning.
 • U moet de laat­ste tien jaar on­af­ge­bro­ken als zelf­stan­di­ge in Ne­der­land wer­ken.
 • Uw in­kom­sten zijn la­ger dan bij­stands­ni­veau.
 • U kunt naar ver­wach­ting met uw be­drijf nog wel min­stens € 8.158,- per jaar ver­die­nen (be­drag voor 2021).

Hoe hoog de uitkering is hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen. Uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau. Kijk bij de bijstandsnormen voor de precieze bedragen.

Renteloze lening

U ontvangt de Bbz-uitkering als renteloze lening. Of u de uitkering moet terugbetalen hangt af van het totale (gezins)inkomen. Na een jaar berekent het Zelfstandigenloket hoe hoog uw totale inkomsten zijn geweest. Het Zelfstandigenloket gebruikt daarvoor uw winst- en verliesrekening en uw aangifte inkomstenbelasting.

Als de uitkering te hoog is geweest moet u (een deel van) de uitkering terugbetalen. Als uw uitkering te laag is geweest wordt de renteloze lening omgezet in een gift en krijgt u een nabetaling.

Maximaal tot AOW-leeftijd

U ontvangt de Bbz-uitkering zolang dat nodig is, maar uiterlijk tot u de AOW-leeftijd bereikt en zolang u met uw bedrijf nog minstens € 8.425,- (bedrag voor 2022) per jaar verdient.

Als zelfstandige van 60 jaar of ouder kunt u in bijzondere gevallen naast de uitkering nog een bedrag van maximaal € 10.607,- (bedrag 2022) ontvangen. U komt in aanmerking voor dit aanvullende bedrag als u noodzakelijke kosten moet maken om uw bedrijf te kunnen voortzetten tot u AOW krijgt. Bijvoorbeeld als u een investering of nieuwe inkopen moet doen of problematische schulden moet afbetalen.

Renteloze lening of gift

Is uw eigen vermogen minder dan € 142.920,- (bedrag 2022)? Dan hoeft u het bedrijfskapitaal niet terug te betalen. Hebt u meer vermogen? Dan is dit bedrag een renteloze lening die u moet terugbetalen.

Een informatiegesprek

U hebt de mogelijkheid om direct een aanvraag te doen. Maar u kunt ook eerst een informatiegesprek aanvragen bij het Zelfstandigenloket. Een medewerker vertelt u dan over de voorwaarden om recht te hebben op een Bbz-uitkering.

Neem contact op via het contactformulier op deze website. Als onderwerp kiest u 'Zelfstandigenloket'. Vermeld in uw bericht altijd uw naam, woonplaats en telefoonnummer. Een medewerker van het Zelfstandigenloket neemt binnen 48 uur contact met u op.

Aanvragen

Vraag uw Bbz-uitkering of bedrijfskrediet aan met uw persoonlijke DigiD.

Aanvragen

Halte Werk Zelfstandigenloket werkt alleen op afspraak. De medewerkers zijn elke werkdag bereikbaar van 09:00 tot 16.00 uur. Hebt u een vraag voor het Zelfstandigenloket? Neem dan contact op via het contactformulier op deze website. Als onderwerp kiest u 'Zelfstandigenloket'. Vermeld in uw bericht altijd uw naam, woonplaats en telefoonnummer.