Bijstandsuitkering zelfstandigen voor startende ondernemers

Bent u minder dan anderhalf jaar ondernemer en hebt u tijdelijk financiële problemen of wilt u starten met een onderneming? Lees hier wat de mogelijkheden zijn om een bijstandsuitkering of bedrijfskapitaal aan te vragen via de Bbz-regeling.

U bent een startende ondernemer als u minder dan anderhalf jaar ondernemer bent of een onderneming wilt starten (vanuit een bijstandsuitkering of werkeloosheidsuitkering). Voor u biedt de Bbz-regeling twee mogelijkheden:

 • Als u niet ge­noeg in­kom­sten hebt om van te le­ven kunt u maxi­maal drie jaar een aan­vul­len­de uit­ke­ring krij­gen tij­dens de start­pe­ri­o­de van uw be­drijf.
 • Hebt u op­start­kos­ten of geld no­dig voor in­ves­te­rin­gen en kunt u geen le­ning krij­gen bij de bank? Dan komt u mis­schien in aan­mer­king voor een start­ka­pi­taal van uw gemeente.

Voor de Bbz-regeling voor startende ondernemers gelden deze voorwaarden:

 • Zo­dra u start moet u aan­ge­we­zen zijn op de in­kom­sten uit uw be­drijf. U bent aan­ge­we­zen op de in­kom­sten uit uw (toe­kom­stig) be­drijf als uw in­kom­sten bui­ten het be­drijf, zo­als loon of uit­ke­ring, la­ger zijn dan bij­stands­ni­veau. Het in­ko­men van uw part­ner telt ook mee.
 • U hebt voor­dat u start met uw be­drijf recht op een WW- of bij­stands­uit­ke­ring of u wordt met ont­slag be­dreigd.
 • U bent 18 jaar of ou­der, maar u krijgt geen AOW.
 • U bent Ne­der­lan­der, een bur­ger van een land uit de Eu­ro­pe­se Unie of hebt een gel­di­ge ver­blijf­ver­gun­ning.
 • U moet in deelnemende gemeenten van Halte Werk Zelfstandigenloket wo­nen en in­ge­schre­ven staan.
 • Uw be­drijf moet in Ne­der­land ge­ves­tigd zijn.
 • U gaat voor 1.225 uur of meer in uw ei­gen be­drijf of zelf­stan­dig be­roep wer­ken. Dat is ge­mid­deld 23,5 uur per week.
 • U hebt alle di­plo­ma's en ver­gun­nin­gen die voor uw be­drijf of zelf­stan­dig be­roep no­dig zijn. Denk bij­voor­beeld aan een ho­re­ca­ver­gun­ning of een mi­li­eu­ver­gun­ning.
 • U hebt geen an­de­re mo­ge­lijk­he­den om aan geld te ko­men en u hebt geen spaar­geld. Het in­ko­men en spaar­geld van uw part­ner tel­len mee.
 • Uw be­drijf moet le­vens­vat­baar zijn: na de fi­nan­ciële on­der­steu­ning ver­dient u naar ver­wach­ting vol­doen­de om van te le­ven en om aan uw za­ke­lij­ke ver­plich­tin­gen en pri­vé ver­plich­tin­gen te vol­doen. U moet een goed en vol­le­dig ondernemersplan schrij­ven om dit aan te to­nen.

Link

Hoe hoog de uitkering is hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen. Uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau. Kijk bij de bijstandsnormen voor de precieze bedragen.

Renteloze lening

U ontvangt de Bbz-uitkering als renteloze lening. Of u de uitkering moet terugbetalen hangt af van het totale (gezins)inkomen. Na een jaar berekent het Zelfstandigenloket hoe hoog uw totale inkomsten zijn geweest. Het Zelfstandigenloket gebruikt daarvoor uw winst- en verliesrekening en uw aangifte inkomstenbelasting.

Als de uitkering te hoog is geweest moet u (een deel van) de uitkering terugbetalen. Als uw uitkering te laag is geweest wordt de renteloze lening omgezet in een gift en krijgt u een nabetaling.

Maximaal drie jaar

U ontvangt de Bbz-uitkering tot maximaal drie jaar na de start van uw bedrijf. U krijgt de uitkering eerst zes maanden. Daarna kan de uitkering nog een keer met zes maanden en twee keer met een jaar verlengd worden. Bij elke verlenging beoordeelt het Zelfstandigenloket opnieuw of uw bedrijf levensvatbaar is. De Bbz-uitkering komt in de plaats van uw bijstands- of werkloosheidsuitkering.

Met het startkapitaal kunt u noodzakelijke investeringen doen en de opstartkosten dekken. Het maximum bedrag dat u kunt lenen is € 39.057,- (bedrag 2022).

Met rente terugbetalen

Het Bbz-bedrijfskapitaal is een lening met rente tegen 8 procent per jaar. De looptijd van de lening is afhankelijk van de afloscapaciteit van uw bedrijf. In de meeste gevallen moet u de lening in 5 jaar terugbetalen.

Een informatiegesprek

U hebt de mogelijkheid om direct een aanvraag te doen. Maar u kunt ook eerst een informatiegesprek aanvragen bij het Zelfstandigenloket. Een medewerker vertelt u dan over de voorwaarden om recht te hebben op een Bbz-uitkering.

Neem contact op via het contactformulier op deze website. Als onderwerp kiest u 'Zelfstandigenloket'. Vermeld in uw bericht altijd uw naam, woonplaats en telefoonnummer. Een medewerker van het Zelfstandigenloket neemt binnen 48 uur contact met u op.

Aanvragen

Vraag uw Bbz-uitkering of bedrijfskrediet aan met uw persoonlijke DigiD.

Aanvragen

Halte Werk Zelfstandigenloket werkt alleen op afspraak. De medewerkers zijn elke werkdag bereikbaar van 09:00 tot 16.00 uur. Hebt u een vraag voor het Zelfstandigenloket? Neem dan contact op via het contactformulier op deze website. Als onderwerp kiest u 'Zelfstandigenloket'. Vermeld in uw bericht altijd uw naam, woonplaats en telefoonnummer.